Google translate

Prof. dr sci. med. Andrija Golubović

Akademska zvanja i napredovanje u službi

1987: diplomirao studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Obavezan lekarski staž obavio u Kliničkom Centru, Novi Sad

Izabran u zvanje asistenta u naučnom radu na polju onkološke hirurgije, u isto vreme primljen u rad na neodređeno vreme

1987-1989: postdiplomske studije, Medicinski fakultet u Novom Sadu

1990-1994: specializacija opšte hirurgije na Institutu za Onkologiju – Klinika za Operativnu Onkologiju, Sremska Kamenica

1994 : položio specijalistički ispit

1992 : Odbranio magistarski rad pod naslovom

« Istraživanje vrednosti kratkotrajne profilaktičke primene antibiotske terapije kod hirurških bolesnika»

1995: Izabran u zvanje asistenta na predmetu Onkologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

1999 : Reizabran na mesto asistenta

2001 : Prof. dr Andrija Golubović je doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa temom

« Istraživanje vrednosti biopsije sentinelnih zlezda pazuha kod karcinoma dojke «

2002 : izabran u zvanje docenta

2004 : izabran na mesto Načelnika Hirurškog odelenja Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

2007 :Prof. dr Andrija Golubović je izabran u zvanje vanrednog profesora

2008 : Subspecijalista iz oblasti onkologije

2014: Prof. dr Andrija Golubović je postavljen na mestu Upravnika Klinike za Operativnu Onkologiju

Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

Članstvo u drugim stručno – naučnim udruženjima

Član Srpskog Lekarskog društva, Potpredsednik Udruženja hirurških onkologa Srbije

Član B.U.O.N i Član Y.U.E.H.

Specijalizacije i profesionalno obrazovanje u inostranstvu profesora dr Andrije Golubovića

6 nedelja u Tenon & Rotshield bolnici, Paris, Novembar 2003, Мesec dana u MD Anderson oncology Center , Houston Texas USA, 2005. Učestvovao na u radu više svetskih kanceroloskih kongresa / Hamburg, Rio de Janeiro, Berlin, Sinsinati USA, Beč, Budimpešta 32 naučna rada prof. dr Andrije Golubovića su publikovana u nacionalnim i internacionalnim časopisima, koautor u 2 udžbenika i urednik i autor jednog udžbenika pod naslovom „Atlas hirurgije dojke“  objavljen 2015. godine u Novom Sadu.

Dr Milan Ranisavljević

Asist. dr Milan Ranisavljevie roden je 15.06.1982. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu u Bačkoj Palanci, a srednju medicinsku školu u Novom Sadu, završio je sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu, upisao je 2001/2002. godine, a završio 2008. godine. Dobitnik dve nagrade Univerziteta u Novom Sadu za izrađene temate.

Zaposlen na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu onkologiju od 2010. godine. Specijalističke studije iz opšte hirurgije završio je 2018. godine u Novom Sadu. Asistent na Katedri za hirurgiju medicinskog fakulteta (onkološka hirurgija), Univerzitet u Novom Sadu od 2015. godine. Osim profesionalnog rada bavi se i naučno istraživačkim radom. Do sada obajvio nekoliko stručnih radova koji su objavljeni u eminentnim svetskim časopisima iz oblasti medicine i hirurgije.

Stručno se usavršavao u La Rabta Hospital — Republika Tunis; University Medical Center Groningen (UMCG) — Kraljevina Holandija i Munchen Klinik Neuperlach —Republika Nemačka iz oblasti hirurgije karcinoma dojke i kolorektalne hirurgije.
Govori Nemački i Engleski jezik.

Oženjen i otac jednog dečaka.