Google translate

dr Aleksandar Gluhović

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998.godine, nakon čega se zaposlio u Službi hitne medicinske pomoći u Somboru, gde je radio do početka specijalizacije iz opšte hirurgije godinu dana kasnije.

Tokom NATO kampanje na prostorima bivše Jugoslavije, proveo je nekoliko meseci kao lekar u jedinici na teritoriji Kosova i Metohije.

Tokom specijalizantskog staža zapošljava se na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra  Novom Sadu, gde i danas radi. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završava 2004.godine, a subspecijalista urgentne hirurgije postaje 2016.godine.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016.godine na temu “Algoritam primene laparoskopske holecistektomije  i endoskopske  retrogradne holangiopankreatografije sa papilotomijom u tretmanu umerene forme bilijarnog pankreatitisa”.

Od 2010.do 2016.godine, bio je načelnik Odeljenja urgentne hirurgije novoosnovanog Urgentnog Centra KC Vojvodine.

Od 2005.godine ima zvanje asistenta u nastavi na Katedri za hirurgiju Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu i trenutno je u postupku izbora u zvanje docenta. Završio je brojne postdiplomske kurseve iz oblasti laparoskopske hirurgije, hepatobilijarne i kolorektalne hirurgije, kao i edukaciju iz oblasti transplantacije jetre i pankreasa na Univerzitetu u Pisi (Italija) 2007.godine. Instruktor je iz oblasti primene energetskih uređaja u hirurgiji od 2012.godine, nakon edukacije u Hamburgu (Nemačka). Završio je kurs Organizacije rada urgentnih centara i zbrinjavanja masovnih povreda u Haifi (Izrael) 2014.godine.  Član je osnivačkog predsedništva Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS), predsedništva Pankreasnog kluba, Srpskog lekarskog društva (SLD), Društva lekara Vojvodine (DLV), Evropskog udruženja kolorektalnih hirurga (ESCP) i Evropskog udruženja endoskopskih hirurga. (EAES)

Autor je i koautor jedne naučne knjige, deset poglavlja u stručnim knjigama i preko 60 stručnih i naučnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima. U svom profesionalnom radu najviše se bavi otvorenom i laparoskopskom hirurgijom kolona i rektuma, hirurgijom pankreasa i žučnih puteva, hirurgijom želuca i laparoskopskom i otvorenom hirurgijom kila trbušnog zida, sa dosadašnjim iskustvom od preko 5000 izvedenih operativnih zahvata.

Oženjen je i ima sina od 16 godina.

Dr med. Igor Brzaković

Prof. dr Lazar Popović

Završio Gimnaziju“Jovan Jovanović Zmaj”, u Novom Sadu, i diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Završio je specijalizaciju iz intene medicine 2011. godine, a potom i subspecijalizaciju iz onkologije 2015. godine.

Prof. dr Lazar Popović doktorsku disertaciju iz oblasti non-Hodgkinovog limdoma odbranio je 2014. godine.

Usavršavao se u inostranstvu na prestižnim univerzitetima i klinikama sa čuvenim svetskim stručnjacima (na Klinici Tenon, univerziteta Pierre i Maria Curie u Parizu, Francuska kod Prof. dr Jean Pierre Lotz i Prof. dr Joseph Gligorov.Nakon toga 2016. godine kao stipendista ESMO (Evropskog udruženja medikalne onkologije) je boravio na Oncology Institute Souther Switzreland u Bellinzoni, Švajcarska zajedno sa Prof. dr Franco Cavali, Prof. dr Michele Ghielmini,dr Emanuele Zucca i dr Olivia Pagani.)

Prof. dr Lazar Popović je objavio brojne stručne radove u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima.

Održao je velik broj predavanja i edukacija na domaćim i međunarodnim seminarima,autor je i koautor u tri međunarodne monografije i preko 60 radova u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima.

Aktivno se bavi lečenjem karcinoma dojke, uroloških maligniteta (karcinom prostate, mokraćne bešike, testisa, bubrega) i hematološkim malignitetima (Hodgkinov, non-Hodgkinov limfom, multipli mijelom, hronična limfocitna leukemija).

Oženjen je i otac dvoje dece.

Dr Aleksandar Patrnogić

Dr Aleksandar Patrnogić je specijalista hirurg zaposlen na institutu za Onkologiju Vojvodine – Klinika za Operativnu Onkologiju kao opšti hirurg.

Završio je Medicinski fakultet – Univerziteta u Novom Sadu, smer opšta Medicina 1992 – 2000, stručni ( državni ) ispit 2001.
Potom završava školu rezervnih oficira sanintetske službe- VMA Beograd2000-2001 i konačno specijalizaciju iz Opšte hirurgije – započeo školske 2001/2002, Završio sa odličnim uspehom 2006.

Iz oblasti hirurgije usavršavao na najprestižnijim klinikama u Evropi (Slovenija,Češka,Francuska)
Posebna sfera interesovanja dr Patrnogića jeste na polju onkološke i rekonstruktivne hirurgije dojke.
Poseduje višegodišnje iskustvo i stručno usavršavanje iz oblasti hirurgije dojke.

Član je mnogih domaćih i stranih lekarskih udruženja i redovni učesnik mnogobrojnih domaćih i stranih stručnih skupova.

Prof. dr Srdjan Ninković

Ninković Siniše Srđan rođen je 07.07.1973. godine u Sremskoj Mitrovici.

Medicinski fakultet u Novom Sadu po šestogodišnjem programu je upisao 1992. godine
a diplomirao je 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,60.

Tokom studija učestvovao je na stručnim kongresima studenata medicine i stomatologije
Srbije. Dobitnik je nagrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za postignut uspeh u
toku studija. Pripravnički ispit je položio u januaru 2000. godine.

U januaru 2001. godine je primljen na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu a specijalizaciju iz Ortopedske hirurgije i
traumatologije je započeo u aprilu 2001. godine. U oktobru mesecu 2001. godine je upisao
poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Na mesto asistenta pripravnika u naučnom radu na Medicinskom fakultetu u Novom
Sadu na predmetu hirurgija izabran je u februaru 2003. godine.
Magistarsku tezu je odbranio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 13.11.2004.
godine.

U aprilu 2006. godine je položio specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije i
traumatologije sa ocenom odličan.

Doktorsku tezu je odbranio 20.10.2011. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Objavio je i prezentovao veći broj radova na domaćim i internacionalnim skupovima.

Član je Srpske ortopedsko trumatološke asocijacije (SOTA), Srpske traumatološke
asocojacije (STA), Udruženja ortopeda Srbije za hirurgiju ramena i lakta (SESS) i
Evropskog udruženja ortopeda za artroskopsku hirurgiju kolena (ESSKA). Oženjen je i
ima dvoje dece.

Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Mr. Sci. dr Bojan Sekulić rođen je 07.04.1977. u Sarajevu, gde je i završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završio je odličnim uspehom, smer medicinski tehničar i smer fizioterapeut.

Posle završene medicinske škole upisao je Medicinski fakultet u Novom Sadu gde je diplomirao sa opštim uspehom 7,76 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. U toku studija  je aktivno učestvovao u radu studentskih organizacija, sportskoj sekciji i bavio se naučno-istraživačkim radom. Posle obaveznog staža položio stručni ispit za doktora medicine pred ispitnom komisijom.

  1. zapošljava se u Srednjoj medicinskoj školi »7.april« u Novom Sadu i naredne dve godine radi kao nastavnik stručnih predmeta.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu započeo 2006. Tokom specijalizacije učestvovao je u naučno-istraživačkom radu i koautor je u više naučnih radova.  Koordinator i istraživač u nekoliko multicentričnih međunarodnih istraživačkih projekata. Specijalistički ispit iz Ginekologije i Akušerstva položio 2010. sa odličnom ocenom.

  1. upisao diplomske akademske studije – master i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 10 i odbranio uspešno završni rad.

Tokom 2007, 2008. godine bio je sekretar Predsedništva Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva.

Završio školu porodiljstva »akademik Vojin Šulović« 2007, školu ultrazvuka Srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu 2008. FMF course Istambul 2009., sa uspehom pohađao više kurseva ultrazvuk u akušerstvu, Fetal Medicine Foundation u Londonu.

Završio trenažni kurs iz laparoskopije u Ginekologiji i akušerstvu SLDV 2013, u sklopu daljeg usavršavanja iz laparoskpije boravio u Univerzitetskom medicinskom centru Ljubljana 2016, European school of laparoscopic Surgery 2017.

Više puta boravio je u inostranstvu i zemlji na kongresima, kursevima, seminarima i drugim stručnim sastancima.

Od 2008. godine stalno zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, na Zavodu za ginekologiju, operativno odeljenje. Administrator informacionog zdravstvenog integrisanog sistema KCV GAK. Odlično vlada tehnikom rada na računaru, tečno govori, čita i piše engleski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.

Dr Vladimir Selaković

Dr Vladimir Selaković, specijalista opšte hirurgije, rođen je 1975.godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine, a specijalistički ispit je položio 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je na Insitutu za onkologiju Vojvodine.
2005.godine upisuje akademske diplomske studije na kojima 2008.godine stiče zvanje mastera. Hirurgijom karcinoma dojke,benignih stanja dojki, kao i rekonstruktivnim procedurama dojki bavi se od samog početka svoje hirurške karijere.
2010.godine u cilju stručnog usavršavanja boravi na Institutu Gustave Roussy, Villejuif kao i u bolnici Tenon u Parizu, R.Francuska. 2013.godine kao jedan od 40 izabranih evropskih mladih hirurga polaznik je drugog ESO-ESSO Masterclass iz oblasti hirurgije kolorektalnog karcinoma. Iste godine radi daljeg stručnog usavršavanja boravi na hirurškoj klinici Univerzitetske bolnice FN Brno, Brno R.Češka.
Kao autor i koautor objavljuje naučne radove u domaćim i evropskim časopisima

Prof. dr Miroslav Milankov

Miroslav Milankov  je rodjen u Kikindi  17. aprila 1958. godine. Otac Živa inženjer i majka Ivanka ekonomista.  Osmogodišnju školu  započeo   u    Kikindi, a završio u  Novom  Sadu  sa  odličnim  uspehom. Nosilac  diplome „Jovan Mikić Spartak“. Kao član ekipe odbojkaškog kluba “Vojvodina”  osvojio kup “Maršala Tita” 1977. godine. Gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj je završio  u Novom  Sadu  1977.  godine  i  iste godine se upisao  na  Medicinski  fakultet u Novom Sadu. Medicinske studije završio je februara 1983. godine sa prosekom 8.33. Za vreme studija igrao je odbojku u OK Banatic i Proleter iz Novog Sada. Učestvovao  je na  stručnim  kongresima studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa radovima iz  istorije  medicine, ginekologije, otorinolaringologije i hirurgije. Dobitnik  je Majske  nagrade   Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  za   rad   iz kardiologije i Novembarske nagrade Univerziteta  u  Novom  Sadu  za rad iz neuropsihijatrije. Obaveznu studentsku letnju  praksu  iz interne medicine i  hirurgije obavio je u  bolnicama  Grčke (Samos) i  Španije (Kordoba). Učestvovao na omladinskoj radnoj akciji ORA Novi Sad 1983. godine. Vojnu  obavezu   regulisao u Požarevcu 1983-1984. godine.  Pripravnički ispit je položio u decembru 1984. godine, a  zatim  se zaposlio kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja  u  Baču.  Kao  asistent  pripravnik  u  naučnom  radu  primljen  je 01. jula 1985. godine na Kliniku za ortopedsku hirurgiju  i  traumatologiju u Novom Sadu. Magistarski rad pod nazivom: “Metode    lečenja    inficiranih  pseudoartroza  i osteomijelitisa”  odbranio je  05. oktobra 1988.  godine u  Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije  i traumatologije položio  je 05. septembra 1990.  u  Novom  Sadu. Prvi put je izabran za asistenta na Medicinskom faultetu  u Novom Sadu 08.05.1991. Doktrorsku disertaciju pod nazivom: ”Protočna drenaža u lečenju infekcije kosti” odbranio je 16. januara 1995. godine u Novom Sadu.  28. marta 1995. je  reizabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta na katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je  21. maja 1998. godine, u  zvanje vanrednog profesora  08. maja 2003. godine, a u zvanje redovnog profesora 24. aprila 2008. godine.  Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i truamatologiju Kliničkog centra Vojvodine je bio 2007. godine. Šef katedre za hirugiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je od 2003. do 2013. godine. Dobitnik godišnje  nagrade za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009. godinu. Dobitnik nagrade Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta 2010. godine. Kao stipendista ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), proveo je mesec dana (Septembar 1998.) na  Klinici Augusto Gemeli u Rimu,  Italija, Prof. Dr. A. Delcogliani.

Govori  ruski i engleski. Oženjen  je i  ima  dvoje dece i dva unuka.

UČEŠĆE U ORGANIZACIJI, PLANIRANJU I RAZVOJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE

-Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju jun-decembar 2007. godine  i   avgust 2016 –

-Načelnik A odeljenja Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju od 2008 do 2016. godine.

-Član republičke komisije za ortopediju od decembra 2012. godine

– Urednik »Sixty years of the department of orthopedic surgery and traumatology” Med Pregl 2016; LXIX (Suppl 1): 1-107. Novi Sad

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

-Srpsko lekarsko društvo-društvo lekara Vojvodine (SLD-DLV),

-Lekarska komora Srbije

-Srpska  ortopedska i traumatološka asocijacija  (SOTA)

-Srpsko udruženje za traumatologiju i urgentnu hirugiju(SUTUH)

-Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS)

-Udruženje za medicinu sporta Srbije

-Udruženje sportske medicine Crne Gore

-International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

-European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy  (ESSKA)

-International   Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic  Sports Medicine (ISAKOS)

– Arthroscopy Association of North America (AANA)

– Član uredjivačkog odbora naučno-stručnog časopisa “Acta Facultatis medicae Naissens” od 2001. godine

– Recenzent naučno-stručnog časopisa “ Medicus“  od 2002.

– Recenzent i član uređivačkog odbora naučno stručnog časopisa „Medicinski Pregled“ od 2004.

– Član uredjivačkog odbora „Indian Journal of Medical Sciences “ od 2004.

-Član uredjivačkog odbora “Makedonski ortopedskon traumatološki glasnik” od 2014.

– Reviewer „Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery“ od 2006.

– Reviewer „BMC Musculoskelet Disord“ od 2008.

– Recenzent “Materia Medica” od 2008.

– Recenzent “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo” od 2008.

– Reviewer “Scientific Research and Essays” od 2010.

– Recenzent “Medical Journal of Montenegro” od 2012.

DOMAĆA I STRANA PRIZNANJA, DIPLOME, ODLIKOVANJA I NAGRADE

–  Nagrada za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009.  godinu

– Nagrada Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta  za 2010. godinu.

Autor je više stotina naučnih radova, udžbenika, publikacija…

Prof. dr sci. med. Andrija Golubović

Akademska zvanja i napredovanje u službi

1987: diplomirao studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Obavezan lekarski staž obavio u Kliničkom Centru, Novi Sad

Izabran u zvanje asistenta u naučnom radu na polju onkološke hirurgije, u isto vreme primljen u rad na neodređeno vreme

1987-1989: postdiplomske studije, Medicinski fakultet u Novom Sadu

1990-1994: specializacija opšte hirurgije na Institutu za Onkologiju – Klinika za Operativnu Onkologiju, Sremska Kamenica

1994 : položio specijalistički ispit

1992 : Odbranio magistarski rad pod naslovom

« Istraživanje vrednosti kratkotrajne profilaktičke primene antibiotske terapije kod hirurških bolesnika»

1995: Izabran u zvanje asistenta na predmetu Onkologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

1999 : Reizabran na mesto asistenta

2001 : Prof. dr Andrija Golubović je doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa temom

« Istraživanje vrednosti biopsije sentinelnih zlezda pazuha kod karcinoma dojke «

2002 : izabran u zvanje docenta

2004 : izabran na mesto Načelnika Hirurškog odelenja Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

2007 :Prof. dr Andrija Golubović je izabran u zvanje vanrednog profesora

2008 : Subspecijalista iz oblasti onkologije

2014: Prof. dr Andrija Golubović je postavljen na mestu Upravnika Klinike za Operativnu Onkologiju

Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

Članstvo u drugim stručno – naučnim udruženjima

Član Srpskog Lekarskog društva, Potpredsednik Udruženja hirurških onkologa Srbije

Član B.U.O.N i Član Y.U.E.H.

Specijalizacije i profesionalno obrazovanje u inostranstvu profesora dr Andrije Golubovića

6 nedelja u Tenon & Rotshield bolnici, Paris, Novembar 2003, Мesec dana u MD Anderson oncology Center , Houston Texas USA, 2005. Učestvovao na u radu više svetskih kanceroloskih kongresa / Hamburg, Rio de Janeiro, Berlin, Sinsinati USA, Beč, Budimpešta 32 naučna rada prof. dr Andrije Golubovića su publikovana u nacionalnim i internacionalnim časopisima, koautor u 2 udžbenika i urednik i autor jednog udžbenika pod naslovom „Atlas hirurgije dojke“  objavljen 2015. godine u Novom Sadu.

Dr Milan Ranisavljević

Asist. dr Milan Ranisavljevie roden je 15.06.1982. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu u Bačkoj Palanci, a srednju medicinsku školu u Novom Sadu, završio je sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu, upisao je 2001/2002. godine, a završio 2008. godine. Dobitnik dve nagrade Univerziteta u Novom Sadu za izrađene temate.

Zaposlen na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu onkologiju od 2010. godine. Specijalističke studije iz opšte hirurgije završio je 2018. godine u Novom Sadu. Asistent na Katedri za hirurgiju medicinskog fakulteta (onkološka hirurgija), Univerzitet u Novom Sadu od 2015. godine. Osim profesionalnog rada bavi se i naučno istraživačkim radom. Do sada obajvio nekoliko stručnih radova koji su objavljeni u eminentnim svetskim časopisima iz oblasti medicine i hirurgije.

Stručno se usavršavao u La Rabta Hospital — Republika Tunis; University Medical Center Groningen (UMCG) — Kraljevina Holandija i Munchen Klinik Neuperlach —Republika Nemačka iz oblasti hirurgije karcinoma dojke i kolorektalne hirurgije.
Govori Nemački i Engleski jezik.

Oženjen i otac jednog dečaka.